1. Zapisany na Pielgrzymkę pielgrzym zobowiązuje się do:
o zachowania pokutnego charakteru pielgrzymowania,
o aktywnego uczestnictwa we Mszy św., rozważaniach, konferencjach, modlitwach, śpiewach i dyskusjach,
o przestrzegania niniejszego regulaminu,
o przestrzegania poleceń Kierownika Pielgrzymki, Przewodnika grupy oraz Służb pielgrzymkowych.
2. Każdy zapisany pielgrzym otrzymuje znaczek, który jest znakiem przynależności do wspólnoty pielgrzymkowej, dlatego należy go nosić w widocznym miejscu.
3. Zewnętrznym wyrazem Chrystusowego przykazania miłości niech będzie wzajemna pomoc oraz zwyczaj wzajemnego zwracania się do siebie: „siostro”, „bracie”. Na trasie będziemy częstowani przez Gospodarzy. Jest to ich Dar dla nas – pamiętajmy o podziękowaniu.
4. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów kodeksu ruchu drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych. Pielgrzymka porusza się prawą stroną drogi w kolumnie. Do przodu grupy pielgrzym może przejść wyłącznie z prawej strony grupy (po poboczu).
5. Trasa, czas trwania odpoczynków, godziny wymarszu, godziny Mszy świętych mogą ulec zmianie.
6. Wędrowanie przed krzyżem, który oznacza początek pielgrzymki, oraz za znakiem „koniec pielgrzymki” jest zabronione. Przejazd samochodem może się odbyć wyłącznie za zgodą służb medycznych
7. Bagaż „ciężki” taki jak: plecak, namiot należy oddać na samochód transportujący bagaże. Bagaż należy podpisać i zabezpieczyć w taki sposób, aby uniemożliwić wysypanie się drobnych przedmiotów. Bagaż należy zdać rano przed wyjściem, a odebrać wieczorem na noclegu. Organizator nie odpowiada za ewentualne zniszczenia bagażu. Masa bagażu nie powinna przekroczyć 25 kg.
8. Należy ubierać się w skromny swobodny ubiór, odpowiedni do pokutnego charakteru pielgrzymki.
9. W drogę należy zabrać ze sobą w małym plecaku podręcznym (chlebaku):
1. różaniec, modlitewnik, śpiewnik, legitymację pielgrzyma,
2. jedzenie, nóż, łyżkę, kubek, płaszcz nieprzemakalny, czapkę od słońca, coś do siadania (gąbka, karimata),
3. potrzebne leki oraz środki opatrunkowe itp.
Organizatorzy nie zapewniają transportu bagażu podręcznego między postojami.
10. Pielgrzymkowa służba medyczna udziela jedynie doraźnej pomocy na trasie i noclegach (do 21:00). Służba medyczna nie zabezpiecza leków przypisanych i l koniecznych z uwagi na trudy przemarszu np. elektrolity.
11. Pielgrzymi nocują w miejscach wskazanych przez Kwatermistrza. Zachęcamy do zabrania namiotu.
12. Nie należy nadużywać gościnności Gospodarzy i zadbać o poszanowanie udostępnionych miejsc na nocleg. Zabrania się wspólnego nocowania Sióstr i Braci. Od godziny 22.00 do pobudki obowiązuje cisza nocna i zakaz poruszania się po miejscowości noclegowej. Na trasie pielgrzymki i postojach należy zachować czystość i porządek.
13. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z celami i duchem Pielgrzymki możliwe jest usunięcie z pielgrzymki oraz powiadomienie księdza proboszcza parafii Pielgrzyma.
14. Wszystkie samochody towarzyszące pielgrzymce muszą mieć zezwolenie Kierownika Pielgrzymki.
15. Służby pielgrzymkowe nie organizują transportu powrotnego do Warszawy ani noclegu w Częstochowie. Pielgrzymi pozostający do końca pielgrzymki powinni zadbać o pobyt w dniach 25-26 sierpnia we własnym zakresie.
16. Regulamin znajduje się na stronie internetowej pielgrzymkapomocnikow.pl.
17. Informacja o przetwarzaniu wizerunku: Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdjęcia, na których osoba jest częścią większej grupy, nie wymagają osobnej zgody na wykorzystanie. Niemniej na zdjęciach, które robią osoby z obsługi pielgrzymki, mogą się znaleźć wizerunki małych grup lub pojedynczych pątników. Z tego powodu przy rejestracji potrzebna jest wyraźna zgoda uczestnika pielgrzymki na przetwarzanie wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych pielgrzymki. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku do celów informacyjnych i promocyjnych pielgrzymki w dowolnym medium zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnik pielgrzymki może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie wizerunku w informacji pielgrzymkowej lub u Kierownika Pielgrzymki – nie ma to jednak wpływu na wcześniejsze przetwarzanie wizerunku.
18. Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce jest wyrażenie odpowiednich zgód własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa.
19. Uczestnictwo osoby małoletniej lub osoby, których sytuacja zdrowotna wymaga szczególnej uwagi należy zgłosić organizatorom co najmniej 48 godzin przed wymarszem pielgrzymki. Podczas przemarszu i odpoczynku dzieci do 6 roku życia muszą mieć założone kamizelki odblaskowe z danymi kontaktowymi opiekuna/ów. Ostateczna zgoda należy do Kierownika Pielgrzymki;
20. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów pielgrzymki. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy mają prawo do zmian trasy pielgrzymki, godzin pobudki, Mszy świętej i wymarszu.
21. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do Kierownika Pielgrzymki.

Na wspólną drogę błogosławi Kierownik Pielgrzymki /-/ Ks. Rafał Goliński