Regulamin Praskiej Pielgrzymki Pieszej (16-26.08.2021)

1. Zapisany na Pielgrzymkę Pielgrzym zobowiązuje się do:

o zachowania pokutnego charakteru pielgrzymowania,
o aktywnego uczestnictwa we Mszy św., rozważaniach, konferencjach, modlitwach, śpiewach i dyskusjach,

o zrezygnowania z palenia tytoniu i picia alkoholu,

o przestrzegania niniejszego regulaminu,

o przestrzegania poleceń Kierownika pielgrzymki, Przewodnika grupy oraz Służb pielgrzymkowych

2. Każdy zapisany Pielgrzym otrzymuje znaczek, który jest znakiem przynależności do wspólnoty pielgrzymkowej, dlatego należy
go nosić w widocznym miejscu.

3. Zewnętrznym wyrazem Chrystusowego przykazania miłości niech będzie wzajemna pomoc oraz zwyczaj wzajemnego zwracania
się do siebie: „siostro”, „bracie”.
Na trasie będziemy częstowani przez Gospodarzy. Jest to ich Dar dla nas pamiętajmy o podziękowaniu.

4. Bezwzględnie należy przestrzegać przepisów kodeksu ruchu drogowego o ruchu pieszych na drogach publicznych. Pielgrzymka
porusza się prawą stroną drogi w kolumnie. Do przodu grupy pielgrzym może przejść wyłącznie z prawej strony grupy.

5. Wędrowanie przed krzyżem, który oznacza początek pielgrzymki, oraz za znakiem „koniec pielgrzymki” jest zabronione. Przejazd
samochodem może się odbyć wyłącznie za zgodą służb medycznych

6. Bagaż „ciężki” taki jak: plecak, namiot należy oddać na samochód transportujący bagaże. Bagaż należy podpisać i zabezpieczyć,
aby uniemożliwić wysypanie się drobnych przedmiotów. Bagaż należy zdać rano przed wyjściem, a odebrać wieczorem na
noclegu.

7. Ubieramy się w skromny swobodny ubiór, odpowiedni do pokutnego charakteru pielgrzymki.

8. W drogę należy zabrać ze sobą w małym plecaku (chlebaku):

a. różaniec, modlitewnik, śpiewnik, niniejszy regulamin z legitymacją pielgrzyma,

b. jedzenie, nóż, łyżkę, kubek, płaszcz nieprzemakalny, czapkę od słońca, coś do siadania (gąbka, karimata),

c. potrzebne nam leki oraz środki opatrunkowe, spirytus salicylowy, środki wzmacniające, witaminy, zasypkę itp.

d. środki ochrony osobistej: w tym maseczki / osłonę ust, nosa, środki do dezynfekcji rąk.

9. Pielgrzymkowa służba medyczna udziela jedynie doraźnej pomocy na trasie i noclegach.

10. Pielgrzymi nocują w miejscach wskazanych przez Kwatermistrza w miejscach autonomicznych, w namiotach lub pokojach
jednoosobowych. Dopuszcza się namioty i pokoje wieloosobowe pod warunkiem przebywania w nich wspólnie
pielgrzymujących rodzin. Warunkiem noclegu jest posiadanie namiotu.

11. Należy nie nadużywać gościnności Gospodarzy i zadbać o poszanowanie udostępnionych miejsc na nocleg. Zabrania
się wspólnego nocowania Sióstr i Braci. Od godziny 22.00 do pobudki obowiązuje cisza nocna i zakaz poruszania się po
miejscowości noclegowej. Na trasie pielgrzymki i postojach należy zachować czystość i porządek.

12. Za nieprzestrzeganie regulaminu, a także za postawę niezgodną z celami i duchem Pielgrzymki możliwe jest usunięcie z
pielgrzymki oraz powiadomieniem księdza proboszcza parafii Pielgrzyma.

13. Wszystkie samochody towarzyszące pielgrzymce muszą mieć zezwolenie Kierownika Pielgrzymki.

14. Służby pielgrzymkowe nie organizują transportu powrotnego do Warszawy ani noclegu w Częstochowie. Pielgrzymi
pozostający do końca pielgrzymki powinni zadbać o pobyt w dniach 2526 sierpnia we własnym zakresie.

15. Regulamin znajduje się na stronie internetowej pielgrzymkapomocnikow.pl.

16. Informacja o przetwarzaniu wizerunku:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami zdjęcia, na których osoba jest częścią większej grupy, nie wymagają osobnej zgody na
wykorzystanie. Niemniej na zdjęciach, które robią osoby z obsługi pielgrzymki, mogą się znaleźć wizerunki małych grup lub
pojedynczych pątników. Z tego powodu przy rejestracji potrzebna jest wyraźna zgoda uczestnika pielgrzymki na przetwarzanie
wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych pielgrzymki. Zgoda obejmuje wykorzystanie wizerunku do celów
informacyjnych i promocyjnych pielgrzymki w dowolnym medium zgodnie z obowiązującym prawem. Uczestnik pielgrzymki
może w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie wizerunku w informacji pielgrzymkowej lub u Kierownika
Pielgrzymki nie ma to jednak wpływu na wcześniejsze przetwarzanie wizerunku.

17. Podczas pielgrzymki obowiązują regulacje Rozporządzenia RADY MINISTRÓW z dnia 6 maja 2021 r. i wytycznych GIS w
szczególności:

a. w pielgrzymce może brać udział osoba, która nie zalicza się do grupy ryzyka zarażenia wirusem COVID19 wg wytycznych
Głównego Inspektora sanitarnego (oświadczenie pielgrzyma) i może zakrywać usta i nos przy użyciu maski,

b. w przypadku wystąpienia u Pątnika niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem tnik zostanie
odtransportowany do najbliższego szpitala.

c. w przypadku potwierdzenia zakażenia uczestnicy pielgrzymki zostają poddani kwarantannie instytucjonalnej.

18. Warunkiem uczestnictwa w pielgrzymce jest wyrażenie odpowiednich zgód własnoręcznym podpisem na karcie uczestnictwa.

19. Interpretacja powyższego regulaminu należy do organizatorów pielgrzymki. Organizatorzy mają również prawo do zmian trasy
pielgrzymki, godzin pobudki i wymarszu zgodnie z warunkami panującymi w czasie wędrówki.

20. W kwestiach nie objętych niniejszym regulaminem decydujący głos należy do Kierownika pielgrzymki.


Na wspólną drogę błogosławi Kierownik Pielgrzymki // Ks. Rafał Goliński

Załączniki